voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden TwinTes

Contact Twintes
Emailadres:         info@twintes.nl
Website:              www.twintes.nl
Retouradres:       Simplonbaan 80
                               3524 GM Utrecht

Rabobank:           NL48RABO0396794181
KVK-nummer:     57068844
BTW-nummer:    NL852425028B01

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TwinTes, www.twintes.nl zijn deze
      voorwaarden van toepassing.
1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
      geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
      toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst/aanbiedingen
2.1  Alle aanbiedingen van TwinTes webwinkel zijn vrijblijvend, aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van 

       de beschikbaarheid van de producten. TwinTes webwinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de

       prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de koper de order in het beveiligde
        gedeelte van de Globecharge bij TwinTes webwinkel heeft bevestigd.
2.3  Typefouten en vergissingen bij het plaatsen van een bestelling komen geheel voor risico van de koper.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn alleen in Euro, inclusief BTW.   

       TwinTes webshop wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven (typ- en

       drukfouten daargelaten).
3.2  Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie van de levering, tenzij anders
       schriftelijk overeengekomen.
3.3  Betaling kan geschieden via iDeal, Paypal of vooruitbetaling op onze Nederlandse Bankrekening,
3.4  Het minimum bestelbedrag bij Twintes is € 10,00
 
Artikel 4. Levertijd
4.1  Bestelde producten bij TwinTes webwinkel worden zo snel mogelijk verstuurd (maandag t/m zaterdag). De door

       TwinTes webwinkel opgegeven levertijden op de website worden zo veel mogelijk toegepast maar blijven

        indicatief. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.
4.2  De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan

       koper.
4.3  Indien koper aan TwinTes webwinkel schriftelijk opgave doet van een adres, is TwinTes webwinkel gerechtigd

       aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan TwinTes webwinkel schriftelijk opgave doet van

       een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
4.4  De leveringstijd van een bestelling bedraagt maximaal 30 dagen. Mocht door welke reden dan ook de

       leveringstermijn niet gehaald worden dan zal TwinTes webwinkel de koper hierover per e-mail informeren. In

       overleg met de koper kan de leveringstermijn verlengd worden.
4.5 Alle producten worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling van de bestelling. In overleg met TwinTes

      webwinkel kan hiervan worden afgeweken.

 

5.   Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Ruilen en Recht van retour; De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te(doen)

       inspecteren. In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zicht termijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst

       van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. De

       koper heeft het recht het product(en) binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan TwinTes webwinkel te

       retourneren. Retourneren van speciaal bestelde artikelen is niet mogelijk. Het aankoopbedrag wordt

       terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer met
       aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten. De kosten voor het retourneren van de best
elling/product

      (en) zijn voor rekening van de koper.
5.2 Voorwaarden voor retourneren:
       - Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
       - Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
5.2 Uitgesloten van retourzendingen zijn:
       - Producten die volgens opgave van de koper zijn gemaakt of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke

          eisen van de koper.
       - Producten die in opdracht van de koper speciaal zijn besteld.
       - Alle goederen waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door u is verbroken.
5.3 Bij iedere retourzending dient TwinTes webwinkel voor de verzending schriftelijk (per e-mail) hiervan op de

      hoogte te worden gesteld door de koper.
5.4 Het crediteren van het vooruit betaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper geschied binnen

       14 dagen.
5.5 Indien de koper de bestelling niet binnen zeven (7) dagen heeft ontvangen na het versturen van de producten. De
      dient de koper direct contact op te nemen met de TwinTes webwinkel. Wanneer de koper na zeven
      (7) dagen na het versturen van de bestelling meldt dat een levering niet is ontvangen, is TwinTes webwinkel niet

      verplicht om de bestelling opnieuw te versturen. De betaaldatum geldt hiervoor als startdatum.

5.6 Daar wij werken met natuurproducten kunnen kleuren afwijken. Op basis van dit soort afwijkingen is reclamatie

      niet mogelijk.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op

      het moment van de aflevering op koper over.

 

Artikel 7. Communicatie
7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en

       mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen

       koper en TwinTes webwinkel, dan wel tussen TwinTes webwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op

       de relatie tussen koper en TwinTes webwinkel, is TwinTes webwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover

       sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TwinTes webwinkel.

 

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TwinTes webwinkel ingeval van overmacht het

       recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de

       overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en

       zulks zonder TwinTes webwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven

       omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TwinTes webwinkel kan worden

       toegerekend zoals:  bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of

       creditcardmaatschappijen. Dit omdat TwinTes webwinkel niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de

       wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke, rusten

       op de door TwinTes webwinkel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 TwinTes webwinkel garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk
      maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 10. Privacy/veiligheid
10.1 TwinTes webwinkel respecteert de privacy van alle koperen. TwinTes webwinkel gebruikt de kopergegevens

         uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle kopergegevens worden met inachtneming van de

         bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.
10.2 Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.
10.3 TwinTes webwinkel geeft de kopergegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden

         zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper. De koper kan deze toestemming teallen tijde intrekken. 

         Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door TwinTes webwinkel inschakelt worden voor de uitvoering van de

         orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben(zoals de expediteur die de

         levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling).
        In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.


Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 TwinTes webwinkel websites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze koperen. Wij hebben

         de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met

         betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud

         van deze informatie of voor de  gevolgen van het gebruik daarvan.

 

Artikel 13. Geschillen en klachten
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van
         toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in

         Nederland.
13.3 Een klacht dient schriftelijk, e-mail door de koper gedaan te worden. TwinTes webwinkel reageert binnen dertig

         (30) dagen met een eventueel passende oplossing of reactie.


Artikel 14. Copyrights
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze koperen, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TwinTes webwinkel is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

 

Artikel 15. Merken
Het is niet toegestaan onze sites te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.


Artikel 16. Garantie en aansprakelijkheid
16.1 TwinTes webwinkel garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die

         daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
16.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
16.3 TwinTes webwinkel is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen,

         tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van TwinTes webwinkel. TwinTes webwinkel is nimmer

         aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
16.5 Indien TwinTes webwinkel, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de
         schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product

         of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
16.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan

        worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
        - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met 
           toestemming van TwinTes webwinkel of de fabrikant zijn verricht;
        - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
        - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
        - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
16.8 De Koper is gehouden TwinTes webwinkel te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de

         overeenkomst tegen TwinTes webwinkel mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat

         de desbetreffende  schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het

         product aan TwinTes webwinkel te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de

        garantie aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht TwinTes webwinkel

        zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
16.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als
        garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op

        grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
        Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument
        jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende
        garantie.